MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA „WIEDZA”
 
 
w Sandomierzu
 
ogłasza   nabór
na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”
                                                                                      
Realizowany w ramach projektu systemowego
„Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Szkolenie będzie prowadzone w Zamościu.
Dysponujemy  60  miejscami szkoleniowymi, w przypadku większej ilości chętnych, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w formie testu, pytania z zakresu podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
 • MCK „WIEDZA” ul.Schinzla 11  27-600 Sandomierz
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2014r
 • Rozpoczęcie kursu  wrzesień 2014, Zamość ul.Peowiaków 31a
 
Druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.mckwiedza.pl (zakładka druki do pobrania, wniosek o dopuszczenie do kursu geriatrycznego), do zgłoszenia należy dołączyć:
 • kopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem Tel.158328787 lub 785929484                                                      
 
                                                  
 

I
                                                                                   
        SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
 
Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca
Rozpoczęcie specjalizacji 06.09.2014r
Cena 3600zł
miejsce szkolenia Zamość
 
 
 
II
 
 kurs specjalistyczny
 
 bezpłatny kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zakresie Opieki Geriatrycznej
 
Realizowany w ramach projektu systemowego
„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka, która:
 1. w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:
 • ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 1. jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu;
 3. została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.
 
Szkolenie będzie prowadzone w
 
Sandomierzu
Ostrowcu Świętokrzyskim
Kielcach
Skarżysku-Kamiennej
Zamościu
Tomaszowie Lubelskim
Chełmie
 
Dysponujemy  120  miejscami szkoleniowymi, w przypadku większej ilości chętnych, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w formie testu, pytania z zakresu podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
 
MCK „WIEDZA” ul.Schinzla 11  27-600 Sandomierz
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2014r
 
ROZPOCZĘCIE KURSU WRZESIEŃ 2014r
 
Druk zgłoszenia do pobrania w zakładce druki do pobrania, zgłoszenie na kurs, do zgłoszenia należy dołączyć:
 • kopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w POZ
 

 
 
 
III
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 
2.Leczenie Ran
 
3.Szczepienia ochronne
 
4.Żywienie enteralne i parenteralne
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo Psychiatryczne- wrzesień 2014r
 
 
ZAMOŚĆ
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

 
1. Pielęgniarstwo Zachowawcze- rozpoczęcie listopad 2014
 
2.Pielęgniarstwo chirurgiczne- rozpoczęcie wrzesień 2014
 
3.Pielęgniarstwo Kardiologiczne- rozpoczęcie wrzesień 2014
 
4.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej -rozpoczęcie 20.09. 2014
 
5.Pielęgniarstwo Nefrologiczne- rozpoczęcie 07.06.czerwiec 2014r
 
6.Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej- rozpoczęcie październik 2014r
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego- rozpoczęcie październik 2014r
 
2.Żywienie enteralne i parenteralne- rozpoczęcie październik 2014
 
3.Leczenie ran -rozpoczęcie 06.09.2014r
 
4. Szczepienia Ochronne-rozpoczęcie wrzesień 2014r
 
 
 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1.Szczepienia ochronne
 
2.Leczenie ran
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA