MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA „WIEDZA”
 
 
w Sandomierzu
 
ogłasza   nabór
na bezpłatny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek/pielęgniarzy
Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”
                                                                                      
Realizowany w ramach projektu systemowego
„Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Szkolenie będzie prowadzone w Zamościu.
Dysponujemy  60  miejscami szkoleniowymi, w przypadku większej ilości chętnych, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w formie testu, pytania z zakresu podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
 • MCK „WIEDZA” ul.Schinzla 11  27-600 Sandomierz
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2014r
 • Rozpoczęcie kursu  wrzesień 2014, Zamość ul.Peowiaków 31a
 
Druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.mckwiedza.pl (zakładka druki do pobrania, wniosek o dopuszczenie do kursu geriatrycznego), do zgłoszenia należy dołączyć:
 • kopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem Tel.158328787 lub 785929484                                                      
 
                                                  
 

I
                                                                                   
        SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
 
 
Rozpoczęcie specjalizacji 06.09.2014r
Cena 3600zł
miejsce szkolenia Zamość
 
SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
 
Rozpoczęcie zajęć 06.09.2014r
Cena 3400zł
miejsce szkolenia Zamość
 
Mamy jeszcze wolne miejsca
 
II
 
 kurs specjalistyczny
 
 bezpłatny kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zakresie Opieki Geriatrycznej
 
Realizowany w ramach projektu systemowego
„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka, która:
 1. w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:
 • ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 1. jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu;
 3. została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.
 
Szkolenie będzie prowadzone w
 
Sandomierzu
Ostrowcu Świętokrzyskim
Kielcach
Skarżysku-Kamiennej
Zamościu
Tomaszowie Lubelskim
Chełmie
 
Dysponujemy  120  miejscami szkoleniowymi, w przypadku większej ilości chętnych, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w formie testu, pytania z zakresu podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego
 
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
 
MCK „WIEDZA” ul.Schinzla 11  27-600 Sandomierz
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2014r
 
ROZPOCZĘCIE KURSU WRZESIEŃ 2014r
 
Druk zgłoszenia do pobrania w zakładce druki do pobrania, zgłoszenie na kurs, do zgłoszenia należy dołączyć:
 • kopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w POZ
 

 
 
 
III
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 
2.Leczenie Ran
 
3.Szczepienia ochronne
 
4.Żywienie enteralne i parenteralne
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo Psychiatryczne- październik 2014r
 
2.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- październik 2014r
 
3.Pielęgniarstwo rodzinne- listopad 2014
 
 
ZAMOŚĆ
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

 
1. Pielęgniarstwo Zachowawcze- rozpoczęcie listopad 2014
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne- rozpoczęcie październik2014
 
3.Pielęgniarstwo Kardiologiczne- rozpoczęcie październik2014
 
4.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej -rozpoczęcie październik 2014
 
5.Pielęgniarstwo Nefrologiczne- rozpoczęcie 07.06.czerwiec 2014r
 
6. Pielęgniarstwo Rodzinne- rozpoczęcie listopad 2014r
 
7.Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej- rozpoczęcie październik 2014r
 
8.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- rozpoczęcie październik 2014r
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego- rozpoczęcie październik 2014r
 
2.Żywienie enteralne i parenteralne- rozpoczęcie październik 2014
 
3.Leczenie ran -rozpoczęcie 06.09.2014r
 
4. Szczepienia Ochronne-rozpoczęcie październik 2014r
 
5.Edukator w cukrzycy- rozpoczęcie listopad 2014r
 
 
 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1.Szczepienia ochronne
 
2.Leczenie ran
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej-rozpoczęcie październik2014r
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA